ARTICLE 1: SIDES
MADDE 1: TARAFLAR

SELLER INFORMATION
SATICI BİLGİLERİ
NAME / TITLE:: İmregün Ertürk (Clay Glass)
ADDRESS: Yukarı yurtçu mahallesi Mimar Sinan Caddesi No.5 Etimesgut/Ankara
PHONE: +90 553 027 2041
EMAIL: info@clayglass.net

RECEIVER/ALICI
Name Surname / Title:… ..
Address:… ..
Telephone: ……..
E-mail: ………

In this contract, the parties will be referred to as “parties” The parties have agreed to conclude a Distance Selling Contract (hereinafter referred to as “the contract”) in the virtual environment under the following conditions. This contract will take effect on the date the Service Fee of the Buyer is collected.

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte “taraf”, ayrı ayrı “taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

ARTICLE 2: SUBJECT
MADDE 2: KONU

Buyer the subject of this agreement, which he ordered through http://shop.clayglass.net/, features and price of this contract specified products Buyer for the sale and delivery by the present regarding sales in Turkey 6502 on Consumer Protection and Law about Distance The arrangement of mutual rights and obligations of the parties in accordance with the Regulation on Contracts.

İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın http://shop.clayglass.net/ internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen eğitim programlarının Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

 

ARTICLE 3: EXPLANATION AND PRICE OF SERVICES FOR THE CONTRACT
MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI

First Name
Piece
Properties
Time
Tax Included Sales Price

ARTICLE 4: DELIVERY OF THE SERVICE AND VALIDITY PERIOD
MADDE 4: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

The training programs subject to this contract will be given to the Buyer at the address specified on http://shop.clayglass.net/. Usage periods begin with the payment made by the Buyer completely. The duration of the service is specified in shop.clayglass.net.

İşbu sözleşmeye konu eğitim programları http://shop.clayglass.net/ sitesinde belirtilen adreste Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Hizmetin süresi satis.cagriteknoloji.net’te belirtilmiştir.

ARTICLE 5: PAYMENT
MADDE 5: ÖDEME

5.1. Payment method of the fee is made by the Buyer with different payment types offered through the website http://shop.clayglass.net/
5.1. Ücretin ödeme şekli http://shop.clayglass.net/ web sitesi üzerinden sunulan farklı ödeme çeşitleri ile Alıcı tarafından yapılır.

5.2 The buyer agrees that the product will not be dispatched until the payment has been made completely
5.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan ürünün gönderilmeyeceğini kabul eder.

5.3. If the service fee is not transferred to the account of Clay Glass by the Buyer for any reason or the payment made is canceled from the bank records, Clay Glass will not be obliged to provide service under this contract
5.3. Hizmet bedeli Alıcı tarafından Clay Glass’in hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Clay Glass’in işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

5.4. Clay Glass bills the Buyer based on the purchase of the services following the payment.
5.4. Clay Glass ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya fatura keser.

ARTICLE 6: LIABILITIES
MADDE 6: YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Buyer, from the website of shop.clayglass.net, read the information about the content of the contract, the features, the features, the sales price including tax, the form of payment, and have all the necessary information about the services, and in accordance with this information, gives the necessary consent to purchase in the electronic environment. and declare.
6.1. Alıcı, shop.clayglass.net internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, nitelikleri, özellikleri, vergi dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 

6.2. The parties agree that any notification to be made pursuant to the contract must be in writing, unless otherwise stated in writing, the addresses specified in this contract are the legal notification addresses and that written notices to these addresses will have all legal consequences of the legally valid notification.
6.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

ARTICLE 7 :RIGHT TO WITHDRAWAL
MADDE 7: CAYMA HAKKI

The buyer has the right to withdraw from the contract within 14 (fourteen) days without any justification and without paying a penalty. The notification that the right of withdrawal has been used can be made within this period in writing or by sending an e-mail to info@clayglass.net. If the buyer starts using the service before the right of withdrawal expires, the buyer cannot exercise his right of withdrawal.
Alıcı 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya info@clayglass.net adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

ARTICLE 8: AUTHORIZED COURT
MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

The Civil Courts of First Instance in the place of this contract are authorized in the disputes that will arise regarding this Agreement …
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir…

This contract consists of 8 (eight) articles.
Bu sözleşme 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.

SELLER : Clay Glass
ANCHOVIES :